BOUWPLANNEN

Zelfbewoningsplicht

Om de wooncrisis aan te pakken wil Pvda Winterswijk een zelfbewoningsplicht invoeren.

Doelgroepenverordening

PvdA Winterswijk wil werk maken van de invoering van een doelgroepen / huisvestingsverordening.

Leegstand tegengaan

We gaan actief leegstand tegen. En waar leegstand zich voordoet, bijvoorbeeld in bedrijfspanden of panden met (voorheen) maatschappelijke functies, onderzoeken we of deze panden zich lenen voor huisvesting van speficieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld studenten, jongeren, en arbeidsmigranten)

Starterslening

We gaan door met de starterslening, zorgen voor een betere bekendheid en breiden de regeling indien nodig uit.

Uut Huuskes - Knarrenhoven - Tiny Houses

PvdA Winterswijk werkt actief mee aan vernieuwende woonvormen. Wij staan positief tegen innovatieve woonvormen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn Uut Huuskes, Knarrenhoven en Tiny Houses

Meer betaalbare woningen

We zetten in op meer betaalbare woningen, waaronder in de sociale huursector. Bij nieuwbouwprojecten worden strikte eisen gesteld aan een minimaal aantal betaalbare woningen.